menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014

Προσευχή για οικονομικές δυσκολίες (Τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκη)

Προσευχή για οικονομικά προβλήματα (Πτωχοί – Νεόπτωχοι)
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, 
συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επισκεψε και ίασαι τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. 
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.


Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία 
Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών
τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και 
ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά 
ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και 
σώσον ημάς. Αμήν.

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά Σου. Ευλογημένη 
Συ εν γυναιξί, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου, ότι Σωτήρα έτεκες, των
ψυχών ημών.

Βαπτιστά του Χριστού, πάντων ημών μνήσθητι, ίνα ρυσθώμεν των ανομιών ημών, 
σοι γαρ εδόθη χάρις, πρεσβεύειν υπέρ ημών.

Βίον ένθεον, καλώς ανύσας, σκεύος τίμιόν του Παρακλήτου, ανεδείχθης θεοφόρε 
Αρσένιε, και των θαυμάτων την χάριν δεξάμενος, πάσι παρέχεις ταχείαν βοήθειαν, 
πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι, ημίν το μέγα έλεος.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Χριστό τω Βασιλεί ημών Θεώ.
Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσωμεν Αυτώ Χριστώ τω Βασιλεί και Θεώ ημών.

Ψαλμός 80
ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ τ Θε τ βοηθ μν, λαλάξατε τ Θε ᾿Ιακώβ· 3 λάβετε 
ψαλμν κα δότε τύμπανον, ψαλτήριον τερπνν μετ κιθάρας· 4 σαλπίσατε ν νεο-
μηνί σάλπιγγι, ν εσήμ μέρ ορτς μν· 5 τι πρόσταγμα τ ᾿Ισραήλ στι 
κα κρμα τ Θε ᾿Ιακώβ. 6 μαρτύριον ν τ ᾿Ιωσφ θετο ατν ν τ ξελθεν 
ατν κ γς Αγύπτου· γλσσαν, ν οκ γνω, κουσεν· 7 πέστησεν π ρσε-
ων τν ντον ατο, α χερες ατο ν τ κοφίν δούλευσαν. 8 ν θλίψει πεκα-
λέσω με, κα ρρυσάμην σε· πήκουσά σου ν ποκρύφ καταιγίδος, δοκίμασά 
σε π δατος ντιλογίας. (διάψαλμα). 9 κουσον, λαός μου, κα διαμαρτύρομαί σοι, 
᾿Ισραήλ, ἐὰν κούσς μου, 10 οκ σται ν σο Θες πρόσφατος, οδ προσκυνή-
σεις Θε λλοτρί·11 γ γάρ εμι Κύριος  Θεός σου  ναγαγών σε κ γς Αγύ-
πτου· πλάτυνον τ στόμα σου, κα πληρώσω ατό. 12 κα οκ κουσεν  λαός μου 
τς φωνς μου, κα ᾿Ισραλ ο προσέσχε μοι· 13 κα ξαπέστειλα ατος κατ τ 
πιτηδεύματα τν καρδιν ατν, πορεύσονται ν τος πιτηδεύμασιν ατν. 14 ε 
λαός μου κουσέ μου, ᾿Ισραλ τας δος μου ε πορεύθη, 15 ν τ μηδεν ν τος 
χθρος ατν ταπείνωσα κα π τος θλίβοντας ατος πέβαλον ν τν χερά μου. 
16 ο χθρο Κυρίου ψεύσαντο ατ, κα σται  καιρς ατν ες τν αἰῶνα. 17 κα 
ψώμισεν ατος κ στέατος πυρο κα κ πέτρας μέλι χόρτασεν ατούς.

Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον, Κεφάλαιο 6/34-44


34 Κα ξελθν  ᾿Ιησος εδε πολν χλον κα σπλαγχνίσθη π᾿ ατος, τι σαν 
ς πρόβατα μ χοντα ποιμένα, κα ρξατο διδάσκειν ατος πολλά.35 Κα δη ρας 
πολλς γενομένης προσελθόντες ατ ο μαθητα ατο λέγουσιν τι ρημός στιν  
τόπος κα δη ρα πολλή· 36 πόλυσον ατούς, να πελθόντες ες τος κύκλ γρος 
κα κώμας γοράσωσιν αυτος ρτους· τί γρ φάγωσιν οκ χουσιν. 37  δ ποκριθες 
επεν ατος· δότε ατος μες φαγεν. κα λέγουσιν ατ· πελθόντες γοράσωμεν δη-
ναρίων διακοσίων ρτους κα δμεν ατος φαγεν; 38  δ λέγει ατος· πόσους ρτους
χετε; πάγετε κα δετε. κα γνόντεςλέγουσι· πέντε, κα δύο χθύας. 39 κα πέταξεν ατος 
νακλναι πάντας συμπόσια συμπόσια π τ χλωρ χόρτ. 40 κα νέπεσον πρασια 
πρασια ν κατν κα ν πεντήκοντα. 41 κα λαβν τος πέντε ρτους κα τος δύο 
χθύας ναβλέψας ες τν ορανν ελόγησε, κα κατέκλασε τος ρτους κα δίδου τος 
μαθητας να παραθσιν ατος, κα τος δύο χθύας μέρισε πσι. 42 κα φαγον πάντες 
κα χορτάσθησαν, 43 κα ραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνου πλήρεις, κα π τν χθύων. 
44 κα σαν ο φαγόντες τος ρτους πεντακισχίλιοι νδρες. Κομβοσχοίνι: Το «Κύριε Ιησού 
Χριστέ, ελέησόν με» & «Άγιε Αρσένιε, πρέσβευε υπέρ ημών».

Δί’ εχν τν γίων πατέρων μν, Κύριε ησο Χριστέ  Θεός, λέησον καί σσον μς.
μήν.


Το Ἁγ. ρσενίου το Καππαδόκη
http://www.orthodoxianpress.c

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου