menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Τό θαῦμα τῶν κόκκινων αὐγῶν τῆς... Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς


Ἡ θαρραλέα Ἁγία δέν φοβήθηκε τίποτε καί ἔχοντας ὅπλο 
τῆς τήν ἀλήθεια, τό δίκαιο καί τήν Πίστη πῆγε μαζί μέ τή 
Μαρία τοῦ Κλωπᾶ στή Ρώμη, στόν ἴδιο τόν  Αὐτοκράτορα 
Τιβέριο γιά νά καταγγείλει τίς αὐθαιρεσίες  τῶν  Πιλάτου, 
Ἄννα καί Καϊάφα ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ!
Καί πραγματικά καταφέρνει νά  ἱστορήσει  στόν  Καίσαρα 
ὅλα τά θαυμαστά γεγονότα καί  τήν  ἄδικη  καταδίκη του 
ἀθώου! Ὅταν δέ φτάνει στό σημεῖο πού ἀναφέρει  τήν Ἀ-
νάσταση τοῦ Χριστοῦ, λέγεται πώς ὁ  Τιβέριος   ἀντέδρα-
σε καί εἶπε: «Ὅλα νά τά πιστεύσω γιά Αὐτόν  τόν  Ἰησοῦ. 
Ἀλλά γιά Ἀνάσταση πῶς νά πιστέψω»;   Ἐκείνη τήν ὥρα περνοῦσε  μία ὑπηρέτρια 
μέ ἕνα καλαθάκι γεμάτο αὐγά καί ὁ Καίσαρας βρῆκε τήν εὐκαιρία νά προσθέσει: 
«Νά! Ἐάν αὐτά τά αὐγά γίνουν κόκκινα, τότε καί ἐγώ θά πιστέψω πώς ὁ Χριστός 
Ἀναστήθηκε»!
 
Ἀμέσως τότε καί ἀδίστακτα ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή, πλησίασε  τήν  σκλάβα 
καί ἄγγιξε τά αὐγά, πού ἀστραπιαῖα καί θαυματουργικά ἔγινα ὅλα κόκκινα! Πῆ-
ρε τότε ἕνα καί τό  ἔδειξε  στόν ἔ κθαμβο  Τιβέριο  λέγοντας:«Χριστός Ἀνέστη»! 
Τότε συγκλονισμένος ὁ καλοπροαίρετος  Τιβέριος  ὁμολογεῖ  “Ἀληθῶς Ἀνέστη”
καί δίνει ἄμεσα ἐντολή νά φέρουν τό γρηγορότερο μπροστά του στή Ρώμη ἀπό 
τά Ἱεροσόλυμα τόν Πιλάτο, τόν Ἄννα καί τόν Καϊάφα!!!
Ἀπό ἐδῶ ἔχουμε τό ἔθιμο τοῦ κόκκινου αὐγοῦ! Διότι «Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος»! 
Καί τά αὐγά πρέπει νά βάφονται κόκκινα καί μόνον.
Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἔτσι λοιπόν, χάρη στό θάρρος καί τήν  ἀπερίγραπτη  πίστη  τῆς  Ἁγίας Μαρίας 
τῆς Μαγδαληνῆς, πιάνονται στά Ἱεροσόλυμα οἱ πρωταίτιοι τῆς ἄδικης θανάτω-
σης τοῦ Ἰησοῦ καί μέ συνοδεία στρατιωτῶν ρίχνονται σέ πλοῖο πού ξεκινᾶ γιά 
τή Ρώμη! Μέσα τούς οἱ καρδιές τούς τρέμουν! Ξέρουν τί  τούς  περιμένει! Ἀπο-
ροῦν ὅμως πῶς τό ἔμαθε καί ἀπό ποιόν ὁ ἴδιος ὁ Αὐτοκράτορας!
Ἐν πλῶ καί ἐνῶ τό πλοῖο βρίσκεται πλάι στήν Κρήτη, ὁ Καϊάφας πεθαίνει ὑπό 
φρικτούς πόνους, ὅποτε ἀναγκάζονται νά τόν θάψουν στό ἑλληνικό νησί!
Οἱ ἄλλοι δύο ἔνοχοι φτάνουν τελικά  στή  Ρώμη  γιά νά παρουσιαστοῦν μπρο-
στά στό ἀποφασιστικό βλέμμα τοῦ  Καίσαρα,  ὁ  ὁποῖος  διατάζει  ἀμέσως  νά 
γδάρουν ἕνα βουβάλι καί μέ τό νωπό του δέρμα  νά  τυλίξουν  τόν Ἄννα, πού 
ἦταν πεθερός τοῦ Καϊάφα καί νά τόν ἀφήσουν  στόν  ἥλιο!!!  Ἔτσι  ἕσφιξε  τό 
δέρμα, συνθλίβοντας κατά τρόπο μαρτυρικό καί ὀδυνηρό τόν Ἄννα! Ὁ Καίσα-
ρας προστάζει τότε νά φέρουν μπροστά του τόν Πιλάτο. Ἡ Ἁγ. Μαγδαληνή λέ-
ει τότε, πώς ὁ Πιλάτος εἶχε πάρει τόν ἄρραφο χιτώνα τοῦ Χριστοῦ πού εἶχε ὑ-
φάνει ἡ Παναγία καί πώς τόν φορά!
Πράγματι ὁ Αὐτοκράτορας διατάζει νά βγάλει τή στολή τοῦ ὁ καταντροπιασμέ-
νος Πιλάτος καί ὄντως φανερώνεται ὁ ἄρραφος χιτώνας τοῦ Χριστοῦ, πού τόν 
εἶχε πάρει ἀπό τούς στρατιῶτες!!!
Ὁ Καίσαρας γίνεται ἔξαλλος!  «Πῶς  τόλμησες  νά  κάνεις  τέτοιον ἄδικο φόνο 
στόν Ἰησοῦ πού ἔπραξε τόσα ἔνδοξα καί θαυμάσια;» ρώτησε καί ὁ Πιλάτος  ἀ-
πάντησε μέ τρόμο πώς «γιά τό φόβο σου Καίσαρα… ἀφοῦ τό  πλῆθος φώναζε 
νά τόν σταυρώσω»…
«Μά ἀφοῦ ἄθλιε εἶχες ἐξουσία νά τόν ἀπολύσεις γιατί δέν τόν ἀπέλυσες»; τόν 
ρώτησε ὁ Καίσαρας καί χωρίς νά περιμένει ἀπάντηση, πρόσταξε νά  τόν  κλεί-
σουν σέ μία φυλακή ἔξω ἀπό τήν πόλη μέχρι νά σκεφτεῖ μέ  ποιόν  τρόπο  θά 
όν σκότωνε!
Ἔτσι βασανιζόταν γιά καιρό ὁ  Πιλάτος,  θυμόμενος  τά  λόγια  της  γυναίκας 
τοῦ τῆς Ἁγίας Ποπλίας νά μήν καταδικάσει τόν Χριστό, θυμόμενος ὅτι ὁμολό-
γησε δημόσια πώς ἦταν ἀθῶος ὁ Χριστός, θυμωμένος γιατί ὑπέκυψε στούς ἀ-
δίκους καί δέν τόν ἐλευθέρωσε!
Καί ἐνῶ μία μέρα βγῆκε ὁ Αὐτοκράτορας γιά κυνήγι κοντά στόν πύργο τῆς ἐ-
ξωτερικῆς φυλακῆς καί τόξευσε ἕνα θήραμα, τό βέλος πῆγε κατά  θεία  δίκη 
καί καρφώθηκε μέσα ἀπό τό παραθύρι τῆς φυλακῆς ἐπάνω στόν Πιλάτο.

Πηγή: Ιερός Ναός Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών 

Τό θαῦμα τῶν κόκκινων αὐγῶν τῆς... Ἁγίας Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς | Ι.N. Παναγίας Αλλεξιωτίσσης Πατρών http://panagiaalexiotissa.blogspot.com/2015/04/blog-post_19.html#ixzz3XqYrvk1J

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου