menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016

Πεντηκοστιανοί ἐναντίον Πεντηκοστιανῶν


Κοινή πεποίθηση ὅλων τῶν Πεντηκοστιανῶν ὁμάδων ἀποτελεῖ ὁ ἰσχυρισμός τους ὅτι στίς συνάξεις τους ἐπιδημεῖ τό Ἅγ. Πνεῦμα, τό ὁποῖο, πάντα κατά τούς ἰσχυρισμούς τους, ἐκδηλώνει τήν παρουσία του ποικιλοτρόπως, ὅπως π.χ. μέ τήν λεγόμενη γλωσσολαλιά, τίς προφητεῖες, τίς "θεραπεῖες"  κ.ἄ.


Κάθε Πεντηκοστιανή ὁμάδα ἔχει βεβαία τήν πεποίθηση ὅτι ἀποτελεῖ χῶρο ἀσφαλοῦς σωτηρίας, χῶρο βεβαίας παρουσίας τοῦ Ἁγ. Πνεύματος. Παρ' ὅλα αὐτά ὅμως ὑπάρχουν Πεντηκοστιανές κινήσεις πού, ἀφοῦ διατυπώνουν ἰσχυρισμούς περί  ἀποκλειστικῆς αὐθεντικῆς κατανόησης καί βίωσης τοῦ Εὐαγγελίου ἀπό αὐτές, μέμφονται ἄλλες Πεντηκοστιανές ὁμάδες γιά τήν παρουσία στό χῶρο τους ἀντιχριστιανικῶν διδασκαλιῶν καί πρακτικῶν.
Στά πιό χαρακτηριστικά παραδείγματα αὐτοῦ τοῦ φαινομένου ἐντάσσεται καί ἡ μεγαλύτερη Πεντηκοστιανή κίνηση στήν Ἑλλάδα πού εἶναι ἡ "Ἐλευθέρα Ἀποστολική Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς" (ἐφεξῆς Ε.Α.Ε.Π).

Στό ἐπίσημο δημοσιογραφικό ὄργανό της, τήν ἐφημερίδα  "Χριστιανισμός", ἡ Ε.Α.Ε.Π μέμφεται ἄλλες Πεντηκοστιανές κινήσεις γιά πολλά  ἄτοπα. Ἄς δοῦμε κάποιες ἀπό αὐτές τίς κατηγορίες - μομφές τῆς Ε.Α.Ε.Π ἐναντίον ἄλλων Πεντηκοστιανῶν.

1. Γενικές ἀναφορές περί λαθῶν στίς ἄλλες Πεντηκοστιανές κινήσεις.
Ἡ Ε.Α.Ε.Π ἰσχυρίζεται, σύν τοῖς ἄλλοις, ὅτι αὐτή "διόρθωσε ὅλα τά λάθη πού κρατούν οἱ ἐκκλησίες τῆς Πεντηκοστῆς"1.


2. Καταπάτηση τῆς Ἁγ. Γραφῆς.


Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ε.Α.Ε.Π ἀναφέρουν ὅτι σέ διεθνές συνέδριο Πεντηκοστιανῶν τό 1990 στό Γιαμπόλ τῆς Βουλγαρίας ἡ ὅλη παρουσία γενικά ἑνός ἀμερικανικοῦ Πεντηκοστιανοῦ θρησκευτικοῡ συγκροτήματος, καί ἡ συμπεριφορά ἑνός μέλους του εἰδικά, τούς ὁδήγησε στό σημεῖο ὥστε: «Ὅλοι οἱ
Ἕλληνες σηκώθηκαν καὶ βγῆκαν ἀπὸ τὴν αἴθουσα σὲ ἔνδειξη ἀποδοκιμασίας, γιὰ τὴν καταπάτηση (sic) τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ»2.


3. Ἀμερικανισμός ἀντί χριστιανισμός.


Ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά ὁ ἱδρυτής τῆς Ε.Α.Ε.Π: "Σήμερα ὅμως ὁ χριστιανισμὸς τῆς πεντηκοστῆς κινδυνεύει νὰ χαλάσει ἀπὸ τὸν Ἀμερικανισμό. Τὴν κοσμικότητα ποὺ οἱ ἀδελφοὶ χριστιανοὶ ἔχουν εἰσπράξει στὶς ἐκκλησίες τους καὶ οἱ παρεκκλήσεις ἀπὸ τὴν διδασκαλία τοῦ εὐαγγελίου.
Ὁ Ἀμερικανισμὸς μὲ τὴν ἁπλοποίηση τῶν πραγμάτων γίνεται σκάνδαλο. Μέσα στὶς ἐκκλησίες, ὄχι
βέβαια ὅλες, ἔχουν τοποθετήσει ὄργανα παντὸς εἴδους μὲ ντρὰμς, ποὺ συνοδεύουν ὕμνους ποὺ μοιάζουν μὲ τὶς μουσικὲς ΡΟΚ καὶ ΠΟΠ καὶ μὲ νεαροὺς μὲ μακρυὰ μαλλιὰ καὶ μία κιθάρα ἠλεκτρονική, νὰ κάνουν σὰν τρελλοὶ ἐπάνω στὴν ἕδρα, δίπλα στὸν ἄμβωνα καὶ νὰ πετᾶνε καὶ κανένα "πρέιζ δὲ Λὸρντ" "δόξα στὸ Θεὸ"3.


4. Κατάντημα "ἐκκλησιῶν" Πεντηκοστῆς.


"Στὴν Ἀμερικὴ οἱ εἰλικρινεῖς χριστιανοὶ ἔχουν ἀγανακτήσει μὲ τὸ κατάντημα πολλῶν ἐκκλησιῶν τῆς Πεντηκοστῆς"4.
 
5. Ψευτοθαύματα καί ψευδοδιδασκαλίες.


"Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀδελφῶν Ἀμερικανῶν τῆς Πεντηκοστῆς, λυποῦνται γιὰ τὰ ψευτοθαύματα, ποὺ κάνουν κάτι σόουμεν κήρυκες καὶ γιὰ τὶς ψευδοδιδασκαλίες μερικῶν νεωτέρων"5.


6. Παγιδεύτηκαν στήν πλάνη τοῦ διαβόλου.


"Μερικοὶ ἀδελφοὶ παγιδεύτηκαν στὴν πλάνη τοῦ διαβόλου καὶ προσπάθησαν νὰ παρασύρουν καὶ ὅλη τὴν ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς, στὴν Ἑλλάδα, γράφοντας βιβλιαράκια καὶ κηρύττοντας ἀπὸ
τὸν ἄμβωνα, ἐκεῖνα ποὺ ὁ Θεὸς τόσο πολὺ μίσησε"6.

7.Ἀκολουθοῦν ἰουδαϊκές διδασκαλίες.


"Παρόλα αὐτὰ ὑπάρχουν ὁρισμένες διδασκαλίες ποὺ θὰ τὶς θίξουμε καὶ εἶναι τελείως ἰουδαϊκὲς ποὺ ἀκολουθοῦν ὁρισμένες ἐκκλησίες τῆς Πεντηκοστῆς.(...)
Μερικὲς ἐκκλησίες τῆς Πεντηκοστῆς ἐφαρμόζουν τὴν προσφορὰ τῶν δεκάτων, ὑποχρεώνοντας τὰ μέλη τους νὰ δίνουν δέκατα"7.


Καί ἀλλοῦ πάλι: "Ποῦ βρῆκαν ὅμως γραμμένο οἱ σημερινοὶ κήρυκες καὶ ποιμένες καὶ ἰδιαίτερα
τῶν ἐκκλησιῶν τῆς Πεντηκοστῆς τὸ σύστημα αὐτό, νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὰ μέλη τῶν ἐκκλησιῶν τους, νὰ
δίνουν τὸ 10% τῶν εἰσοδημάτων τους στὴν ἐκκλησία;"8.

8. Σκανδαλισμός ὀπαδῶν καί πλουτισμός κηρύκων καί "ποιμένων".


Μέ ἀφορμή πάλι τά δέκατα ὡς ὑποχρεωτική εἰσφορά σέ διάφορες Πεντηκοστιανές κοινότητες ἀποκαλύπτονται καί ἄλλα γεγονότα τοῦ Πεντηκοστιανικοῦ χώρου, ὅπως ὁ σκανδαλισμός καί ἡ καταπίεση ὀπαδῶν καί ὁ πλουτισμός διαφόρων κηρύκων καί "ποιμένων".


Μέ σαφήνεια ἐπισημαίνονται: "Οἱ ἐκκλησίες σήμερα σκανδαλίζουν τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὰ δέκατά τους. Πιέζουν εἰλικρινεῖς Χριστιανοὺς, πού πολλὲς φορὲς ἀδυνατοῦν νὰ δώσουν ἀκριβῶς τὸ 10% καὶ οἱ ἐκκλησίες καὶ πρὸ παντὸς οἱ κήρυκες καὶ ποιμένες γίνονται πάμπλουτοι καὶ στὸ τέλος τὸ ρίχνουν στὴ χλιδὴ καὶ τὴν πολυτέλεια"9.


Καί ἀλλοῦ πάλι: "Ἂν ὁ ἄνθρωπος παίρνει 50.000 τὸ μήνα εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δίνει 5.000 κάθε μήνα στὴν ἐκκλησία, εἰδεμὴ θεωρεῖται ἔνοχος μπροστὰ στὸ Θεό. Κι ἔτσι οἱ ποιμένες καὶ οἱ ἐκκλησίες γίνονται πάμπλουτες, οἱ δὲ πιστοὶ καταπιέζονται καὶ ταλαιπωροῦν ται"10.


9. "Θεία Κοινωνία" μέ κριτσίνια καί χυμούς!


Γράφουν χαρακτηριστικά: «Ἡ συνήθεια ὁρισμένων ἐκκλησιῶν νὰ χρησιμοποιοῦν μικρὰ κριτσίνια
γιὰ ἄρτο καὶ ὁποιονδήποτε χυμὸ γιὰ οἶνο, ἔχει ὀλέθρια ἀποτελέσματα γιὰ τὴν ἐκκλησία»11.
Βλέπουμε ἐν προκειμένῳ μιά χειρίστου εἴδους κακοποίηση καί περιφρόνηση καί αὐτῶν τῶν ἱστορικῶν
γεγονότων καί τῶν ἱδρυτικῶν λόγων τοῦ Κυρίου σχετικά μέ τό μυστήριο.


Τά παραδείγματα πού παραθέσαμε εἶναι ἀρκετά καί ἀποκαλυπτικά μέσα ἀπό πεντηκοστιανές πηγές, γιά νά δείξουν γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἀπίστευτη σύγχυση καί πλάνη τοῦ Πεντηκοστιανικοῦ χώρου, πού αὐτοθαυμάζεται ὡς τό ταχύτερα ἀναπτυσσόμενο θρησκευτικό κίνημα παγκοσμίως.
Τά παραπάνω ὅμως χαρακτηριστικά παραδείγματα ἐγείρουν πλῆθος ἐρωτημάτων γιά πολλά ζητήματα σχετικά μέ τόν εὐρύτερο Πεντηκοστιανικό χῶρο χωρίς βεβαίως νά ἀπαντοῦν καί νά λέγουν τίποτα γιά τό πιό βασικό στοιχεῖο.
Ὅτι δηλαδή, ἐάν Πεντηκοστιανές ὁμάδες ἔχουν ἀποδεχθεῖ καί διδάσκουν ἀντιευαγγελικές διδασκαλίες, ὅπως τίς κατηγοροῦν ἄλλοι Πεντηκοστιανοί, τότε πῶς τό Ἅγ. Πνεῦμα εἶναι παρόν στό χῶρο τους;
Ποιό πνεῦμα ἐπιδημεῖ στίς συνάξεις τους; Ποιό πνεῦμα τίς καθοδηγεῖ; Σέ ποιό πνεῦμα ὑποτίθεται ὅτι βαπτίζονται;
Τί γίνεται μέ τήν πεποίθηση αὐτῶν τῶν Πεντηκοστιανῶν ὁμάδων ὅτι ἀποτελοῦν μέρος τῆς ὑποτιθέμενης "ὄψιμης βροχῆς" καί καρπό τῆς, ὑποτιθέμενης πάλι, παγκοσμίου ἐκχύσεως τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, ἐνῶ οἱ ἄλλοι Πεντηκοστιανοί τίς κατηγοροῦν γιά ἀντιευαγγελικές διδασκαλίες ἤ καί γιά
ἀντιχριστιανικές πρακτικές;
Βεβαίως γιά τόν ὀρθόδοξο χριστιανό ἡ ἀπάντηση εἶναι σίγουρη καί ἀναμφισβήτητη. Σέ καμμία ἀπολύτως Πεντηκοστιανή ὁμάδα, κίνηση κ.λ.π. ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Πεντηκοστιανισμοῦ, μέχρι καί τήν μεταγενέστερη μετεξέλιξή του, εἴτε ὡς Χαρισματική Κίνηση, εἴτε ὡς Τρίτο Κύμα κ.ο.κ., δέν εἶναι παρόν τό Πανάγιο Πνεῦμα. Κατά τή διδασκαλία τῆς Ἁγ. Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας παρόντα στό χῶρο τῆς πλάνης εἶναι μόνο τά πονηρά πνεύματα σέ μιά ποικιλία ἐκδηλώσεων καί μεταμορφώσεών τους.Ὑποσημειώσεις:
1.  Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ. Φ. 64, 15-9-1990, σ. 7.
2.  Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. 65, 1-9-1990, σ. 3.
3.  Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. 80, 15-4-1991, σ. 5.
4.  Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. 131, Ὀκτώβριος 1994, σ.3.
5.  Βλ. Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. 131,Ὀκτώβριος 1994, σ.6
6.  Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός,  Ἀρ.Φ. 131, Ὀκτώβριος 1994, σ.6
7.  Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός,  Ἀρ.Φ.37, Ἰανουάριος 1989, σ.1.
8.  Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. 32, Αὔγουστος 1988, σ.4.
9.   Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. 32, Αὔγουστος 1988, σ. 4.
10. Βλ.Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. 30, Ἰούνιος 1988, σ. 3.
11. Βλ. Ἐφημ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. Ἰουνίου τοῦ 2006. σ. 3 


Ορθόδοξος Τύπος 20 Ιανουαρίου 2012
http://anavaseis.blogspot.gr/

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου