menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020

"... ο Κύριος ελάλησε και είπεν..."

Η μελέτη των κειμένων της Αγίας Γραφής είναι σπουδαία εργασία για κάθε χριστιανό. Θεωρείται δε προέκταση της προσευχή μας. Τα λόγια του Κυρίου ισχύουν για όλες τις εποχές. Το θέλημα του Θεού εξέφραζαν πάντοτε τα προφητικά λόγια. Η αιτία όλων των κακών είναι η αμαρτία και η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον δρόμο που υποδεικνύει ο Θεός.  Όλα τα λόγια της Γραφής δείχνουν την οδό της μετάνοιας που έλκει τη χάρη του Θεού και σταματούν οι δοκιμασίες. 

Αυτό τον καιρό, ας αφιερώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο και να  διαβάσουμε κείμενα με προσοχή που θα μας ανοίξουν τα μάτια. 

Το κείμενο που ακολουθεί αναγινώσκεται στην Εκκλησία το πρωί της Καθαράς Δευτέρας (Ἡσαΐου Α΄ 1-20).  Eχει σχέση και με όλους εμάς...

Μελετήστε το με προσοχή και θα ενισχυθείτε. (Ἡσαΐου Α΄ 1-20).

 

1,1 Αποκαλυπτικά οράματα, τα οποία εκ μέρους του Θεού είδε

και ήκουσεν ο Ησαΐας
, ο υιός του Αμώς, εναντίον της Ιουδαίας

και ειδικώτερον εναντίον της Ιερουσαλήμ κατά το διάστημα της

βασιλείας του Οζίου, του Ιωάθαμ, του Αχαζ και του Εζεκίου, οι

οποίοι εβασίλευσαν στο βασίλειον της Ιουδαίας.

 

1,2  Ακου συ, ουρανέ, και βάλε εις τα αυτιά σου συ, η γη, διότι

ο Κυριος ελάλησε και είπεν· υιούς εγέννησα και εδόξασα, εκείνοι

όμως με ηρνήθησαν.

 

1,3 Το βόϊδι γνωρίζει τον ιδιοκτήτην του και ο όνος γνωρίζει την

φάτνην, ιδιοκτησίαν του κυρίου του· ο ισραηλιτικός όμως λαός

δεν με αναγνωρίζει ως Κύριόν του, δεν έχει ούτε στοιχειώδη

κατανόησιν δι'εμέ.

 

1,4 Αλλά αλλοίμονον εις σε, έθνος αμαρτωλόν, λαε, που είσαι

γεμάτος αμαρτίας, απόγονοι πονηρών προγόνων, υιοί παράνομοι.

Εγκατελείψατε τον Κυριον και έτσι παρωργίσατε τον άγιον

Θεόν εναντίον σας
.

 

1,5 Διατί εξακολουθείτε να πληγώνεσθε -αν και δεν έμεινε πλέον

υγιές μέλος επάνω σας- προσθέτοντες αμαρτίας εις τας αμαρτίας;

Ολόκληρος η κεφαλή σας εξ αιτίας των αμαρτιών σας έχει

κατακυριευθή από τον πόνον και πάσα καρδία έχει πλημμυρίσει

από την οδύνην και την λύπην.

 

1,6 Από τα πόδια έως το κεφάλι σας δεν απέμεινεν άρτιον και

υγιές μέρος. Δεν υπάρχει απώς ένα τραύμα εδώ, ένας μώλωψ εκεί,

μία μολυσμένη πληγή άλλού· όλον το σώμα σας είναι μία πληγή

και έτσι δεν είναι δυνατόν, να τεθή ένα κατάπλασμα επάνω εις

τας πληγάς, ούτε λάδι, ούτε επίδεσμοι.

 

1,7 Εξ αιτίας των αμαρτιών σας η χώρα σας έμεινεν έρημος από

κατοίκους, αι πόλεις έχουν παραδοθή στο πυρ, τους καρπούς της

χώρας σας κατατρώγουν οι ξένοι εμπρός εις τα μάτια σας, και

έτσι η χώρα σας έχει ερημωθή από τους κατοίκους και τα αγαθά

της· έχει καταστραφή από ξένους λαούς.

 

1,8 Η δε πόλις Σιών, την οποίαν ως κόρην μου αγαπούσα, θα

εγκαταλειφθή, όπως εγκαταλείπεται η πρόχειρος θερινή καλύβη

μετά τον τρυγητόν της αμπέλου, και όπως εγκαταλείπεται το

πρόχειρον οπωροφυλάκιον εις αγρόν αγγουριών· όπως

εγκαταλείπεται από τους κατοίκους της μία πολιορκημένη πόλις.

 

1,9  Εάν δε ο Κυριος των δυνάμεων, ο παντοκράτωρ δεν άφηνε

μεταξύ μας μίαν κάποιαν εκλεκτήν μερίδα ιδικών του ανθρώπων,

θα εγινόμεθα τα Σοδομα και θα ωμοιάζαμεν ωσάν τα Γομορρα

δια τας αμαρτίας και την διαφθοράν μας.

 

1,10 Ακούσατε, λοιπόν, τα λόγια του Κυρίου σεις, οι άρχοντες, οι

οποίοι δια τας ιδικάς σας αμαρτίας και τας αμαρτίας του λαού σας

αξίζει να ονομάζεσθε άρχοντες Σοδόμων. Δώστε προσοχήν στον

νόμον του Θεού
σεις, ο λαός, που ομοιάζετε με τον λαόν της

Γομόρρας.

 

1,11Ο Κυριος λέγει· “τι να το κάμω εγώ το πλήθος των θυσιών

σας; Είμαι γεμάτος και εχόρτασα από θυσίας ολοκαυτωμάτων

κριών, που μου προσφέρετε. Δεν θέλω πλέον ούτε το λίπος των

αμνών ούτε το αίμα των ταύρων και των τράγων.

 

1,12 Ούτε θέλω να έρχεσθε κατά τας τρεις μεγάλας εορτάς και

να παρουσιάζεσθε ενώπιόν μου στον ναόν με τας προσφοράς και

τας θυσίας σας. Ποιός εζήτησεν αυτά από τα χέρια σας; Δεν θα

σας επιτρέψω, λοιπόν, να πατήσετε την αυλήν του ναού μου
.

 

1,13 Εάν μου προσφέρετε, δια τον τύπον μόνον, θυσίαν

σημιγδαλιού, είναι ματαία και άχρηστος δια σας αυτή η

προσφορά
. Και αυτό ακόμη το ευώδες θυμίαμα είναι σιχαμερόν

εις εμέ, όταν δεν συνοδεύεται από καθαρότητα καρδίας. Δεν θα

ανεχθώ πλέον την εορτήν της πρώτης εκάστου μηνός, ουδέ καν

και την ημέραν του Σαββάτου, ούτε την μεγάλην και επισημον

εορτήν του Εξιλασμού. Τας νηστείας σας και τας αργίας των

εορτών σας

 

1,14  και τας εορτάς εκάστης πρώτης του μηνός και τας άλλας

εορτάς σας αποστρέφεται η ψυχή μου. Σας εχόρτασα, μου

εκαθίσατε στο στομάχι, δεν θα ανεχθώ πλέον τας αμαρτίας σας.

 

1,15 Οταν υψώνετε ικετευτικάς τας χείρας σας προς εμέ και

ζητήτε την βοήθειάν μου, εγώ θα γυρίζω αλλού τα μάτια μου

από σας με αποστροφήν
. Και εάν πολλαπλασιάσετε και

παρατείνετε τας δεήσεις σας, δεν θα σας ακούσω, διότι τα χέρια

σας είναι γεμάτα από αίματα αθώων.

 

1,16 Λουσθήτε, λοιπόν, στο λουτρόν της μετανοίας, γίνετε

εσωτερικώς καθαροί, αφαιρέσατε τας πονηρίας και τα αμαρτωλά

πάθη από τας ψυχάς σας, ώστε να είσθε καθαροί ενώπιόν μου.

Παψετε πλέον τας πονηρίας σας.

 

1,17 Μαθετε και συνηθίσατε να κάμετε το καλόν, επιδιώξατε με

όλην σας την καρδίαν το δίκαιον, σώσατε από τα χέρια του

άδίκου αυτόν, ο οποίος αδικείται, αποδώσατε το δίκαιον στο

ορφανόν, δώσατε δικαιοσύνην εις την αδικουμένην χήραν.

 

1,18  Και με αυτήν την μετάνοιαν και τας καλάς αποφάσεις

σας, ελάτε να συζητήσωμεν
, λέγει ο Κυριος. Και εάν αι ψυχαί

σας εξ αιτίας των αμαρτιών σας είναι ερυθραί, εγώ θα τας

καταστήσω λευκάς ωσάν το χιόνι. Εάν δε είναι ακόμη

περισσότερον κατακόκκιναι, εγώ θα τας κάμω λευκάς ωσάν το

μαλλί των προβάτων.

 

1,19 Εάν δε θελήσετε και με ακούσετε και συμμορφωθήτε προς

τας εντολάς μου, θα φάγετε πλούσια τα αγαθά της γης.

 

1,20 Εάν όμως δεν θελήσετε και δεν με υπακούσετε και

απομακρυνθήτε από εμέ, η μάχαιρα των εχθρών σας θα σας

καταφάγη”. Το στόμα του Κυρίου είναι εκείνο, το οποίον

διεκήρυξεν αυτά και θα γίνουν όπως τα είπε.
 
 

Η μετάφραση του κειμένου λήφθηκε από την πηγή: 

http://hristospanagia3.blogspot.com/2020/03/2.html


▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου