menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

Η οργή του Θεού και πως να την αποφύγουμε...

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ελήφθη από την πηγή: 
*   *   *

Μελετώντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής (Παλαιάς και Καινής Διαθήκης), παρατηρούμε 

πως ο Θεός πολλές φορές επισκέπτεται το λαό Του και "ΕΝ ΡΑΒΔΩ"...Επιτρέπει πολλές 

δοκιμασίες-παιδαγωγίες για να οδηγήσει τους ανθρώπους στην μετάνοια και στη σωτηρία...

Αυτές τις δοκιμασίες (πόλεμοι, ασθένειες, πείνα, πλημμύρες, σεισμοί κ.α ), τις βιώνουν οι 

άνθρωποι ως ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ και τις ονομάζουν ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ. Πιστοί, όμως, βλέπουν αυτά 

τα έκτακτα γεγονότα (προσωπικές ή γενικές δοκιμασίες) ως αποτέλεσμα των κακών 

επιλογών των ανθρώπων και της αποστασίας τους από το δρόμο που χάραξε ο Χριστός, 

ο Πλάστης και Δημιουργός...


Στη Γραφή συναντούμε πολλές φορές τη φράση "ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ" και θα πρέπει να λάβουμε 

σοβαρά υπόψη πως ο Κύριος είναι: "ΤΑΧΥΣ ΕΙΣ ΒΟΗΘΕΙΑΝ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΣ  ΕΙΣ  

ΟΡΓΗΝ". Δυστυχώς, αυτή την εποχή, όπως και στο παρελθόν, βιώνουμε παγκοσμίως την 

ΟΡΓΗ του ΘΕΟΥ. Πόλεμοι, φοβεροί σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, πανδημίες, 

εγκληματικότητα, ανηθικότητα, πείνα, μόλυνση της ατμόσφαιρας και ολοκλήρου της γης, 

ακραία καιρικά φαινόμενα και τόσα άλλα, είναι αποτέλεσμα των κακών επιλογών μας και 

της αποστασίας μας από το δρόμο του Ευαγγελίου...


Ας είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας (κλήρος, μοναχοί και λαός), ας ζούμε εν μετανοία και 

ας ακολουθούμε το άγιο παράδειγμα των αγίων... Ας μελετήσει ο καθένας και η καθεμιά το 

παρακάτω κείμενο και ας πράξει αναλόγως...

π. Υάκινθος


********************

Κολ. 3,5.

Νεκρώσατε οὖν τὰ μέλη ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, 

ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,

 

Λοιπόν, νεκρώσατε τα μέλη σας, τα μέλη του παλαιού ανθρώπου, που

ζητούν γηΐνας αμαρτωλάς απολαύσεις και ηδονάς· νεκρώσατε και διώξτε 

από τον εαυτόν σας:

·       την πορνείαν,

·       την σαρκικήν ακαθαρσίαν,

·       κάθε αμαρτωλόν πάθος,

·     κάθε κακήν επιθυμίαν, που μολύνει τον άνθρωπον και τον ωθεί προς την κακήν πράξιν,

·       και την πλεονεξίαν, η οποία είναι ειδωλολατρία που θεοποιεί και λατρεύει το χρήμα.

 

Κολ.3,6.  

δι᾿ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας,

 

 Δια τα αμαρτήματα αυτά έρχεται και ξεσπάει η οργή του Θεού εναντίον των τέκνων της παρακοής, εναντίον αυτών που επεμένουν αμετανόητοι εις την κακίαν των.

 

Κολ. 3,7. 

ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε, ὅτε ἐζῆτε ἐν αὐτοῖς·

 

Εις τα αμαρτήματα αυτά και σεις είχατε περιπατήσει και παρασυρθή άλλοτε, τότε που εζούσατε μεταξύ αυτών.

 

Κολ. 3,8.  

νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν 

ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν·

 

 Τωρα όμως πετάξτε και σεις από πάνω σας όλα αυτά, ακόμη δε και την οργήν, τον θυμόν, την κακότητα και πονηρίαν, την υβρεολογίαν και την αισχρολογίαν από το στόμα σας.

 

Κολ. 3,9.

μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν 

αὐτοῦ

 

Μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού έχετε αποβάλει πλέον τον παλαιόν άνθρωπον μαζή με τας πονηράς αυτού πράξεις

 

Κολ. 3,10. 

καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾿ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος 

αὐτόν,

 

και έχετε ενδυθή τον νέον, ο οποίος συνεχώς ξανακαινουργώνεται, ώστε

να προχωρή εις βαθυτέραν γνώσιν του Θεού και να γίνεται συνεχώς

τελειοτέραν εικών του Χριστού, ο οποίος τον έκτισεν.

 

Κολ. 3,11. 

ὅπου οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, 

δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός.

 

Εις την νέαν δε αυτήν κατάστασιν των ανακαινισμένων υπό του Χριστού ανθρώπων, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ Ελληνος και Ιουδαίου, περιτμημένου Ισραηλίτου και απεριτμήτου εθνικού. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ βαρβάρου, Σκύθου, δούλου, ελευθέρου, αλλά όλα αυτά και εις όλους τους πιστούς είναι ο Χριστός.

 

Κολ. 3,12.

Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, 

χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πρᾳότητα, μακροθυμίαν,

 

Ενδυθήτε, λοιπόν, σαν εκλεκτοί του Θεού, αγιασμένοι και αγαπημένοι από τον Θεόν, καρδίαν ευσπλαγχνικήν και πονετικήν, αγαθότητα και καλωσύνην, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μεγαλοκαρδίαν.

 

Κολ. 3,13.

ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ 

ὁ Χριστὸς ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω καὶ ὑμεῖς·

 

Να ανέχεσθε με αγάπην ο ένας του άλλου τας αδυναμίας, να χαρίσεσθε μεταξύ σας και να αλληλοσυγχωρήσθε, εάν τυχόν κανένας έχη εναντίον άλλου κάποιον δικαιολογημένην δυσαρέσκειαν και αφορμήν κατηγορίας. Οπως ο Χριστός εχαρίσθη εις σας και σας συνεχώρησε, έτσι και σεις να συγχωρήτε ο ένας τον άλλον.

 

Κολ. 3,14.

ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ἥτις ἐστὶ σύνδεσμος τῆς τελειότητος.

 

Παρά πάνω δε από όλα αυτά να ενδυθήτε και να κάμετε κτήμα της ψυχής σας την αγάπην, η οποία συνδέει εις ένα τέλειον σύνολον όλας τας αρετάς….▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου