menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΑΣΠΑΣΜΟΣ (π. Δημητρίου Μπόκου)

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΑΣΠΑΣΜΟΣ
                                                                  π.Δημητρίου Μπόκου
«Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ χαῖρε»

Τὸ συγκλονιστικὸ γεγονὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μὲ τὸ ὁποῖο ἦρθε
στὸν κόσμο ἡ πανευφρόσυνη εἴδηση τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλὰ καὶ ὅσα ἀκολούθησαν μέχρι νὰ ὁλοκληρωθεῖ τὸ θεῖο σχέδιο τῆς
σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων, ἀποτελοῦν ὅλα μαζὶ τὸ θέμα τοῦ Ἀκαθίστου
Ὕμνου, τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας.

Ὁ μέγας Ἀρχάγγελος Γαβριήλ, πρωτοστάτης, δηλαδὴ
ἀρχιστράτηγος τῶν οὐρανίων δυνάμεων, εἶναι ὁ πρόθυμος ὑπηρέτης
τοῦ ἀσύλληπτου μυστηρίου τῆς θείας ἐνσάρκωσης. Πέμπεται στὴν
ταπεινὴ κόρη τῆς Ναζαρέτ, τὴν πανάχραντη Παναγία, καὶ τῆς
ἀποκαλύπτει τὴν προαιώνια βουλὴ τοῦ Θεοῦ μὲ τὰ πρωτάκουστα
λόγια:

«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου,
ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Καὶ ὅταν ἡ ἁγνὴ Παρθένος, μετὰ τὶς ἀπαραίτητες διευκρινίσεις,
δίνει ἐλεύθερα καὶ μὲ δικό της θέλημα τὴν ἱστορική της συγκατάθεση:
«Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου», ἀμέσως λαμβάνει χώρα μὲ τὴν ἐπισκίαση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος ἡ θεία ἐνσάρκωση: «Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς τῆς
Παρθένου γίνεται». Καὶ ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ βλέποντας
«σωματούμενον» τὸν Κύριό του «ἐξίσταται».

Ἀπὸ τότε ὁ ἀρχαγγελικὸς αὐτὸς ἀσπασμὸς ἔγινε ἡ πιὸ ἀγαπημένη
προσευχὴ τοῦ κάθε Χριστιανοῦ. Αἰῶνες ὁλόκληρους, χιλιάδες,
ἀναρίθμητες ψυχὲς προσεύχονται στὴν ὑπέραγνη Μητέρα τοῦ Θεοῦ μὲ
τὰ ἴδια αὐτὰ λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου. Καὶ ἡ Παναγία μας, ποὺ ἔγινε καὶ
δική μας μητέρα, ἀναλαμβάνει ὅσους καταφεύγουν σ’ αὐτὴν ὑπὸ τὴν
προστασία της. Ἀκόμα καὶ ἄνθρωποι ποὺ ἔκαμαν μεγάλες ἁμαρτίες καὶ
ἔζησαν τὴ ζωή τους μὲ ἀμέλεια πρὸς τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, βρῆκαν, χάρη
στὴ συμπαράσταση τῆς Παναγίας, τὴ σωτηρία τους.

Ζοῦσε κάποτε ἕνας περιβόητος λήσταρχος, ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος
τῶν ἀνθρώπων ποὺ ξέπεφταν στὴν περιοχή του. Παρ’ ὅλα τὰ
ἐγκλήματά του ὅμως ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς εἶχε καὶ ἕνα καλό.
Εὐλαβοῦνταν πολὺ τὴν Παναγία καὶ κάθε μέρα προσευχόταν σ’ αὐτὴν
μὲ διάφορες προσευχὲς καὶ κυρίως μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου:
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ…».

Μιὰ φορὰ πέρασε ἀπ’ τὰ λημέρια του ἕνας ἅγιος πνευματικός. Οἱ
σύντροφοι τοῦ ληστῆ τὸν ἔπιασαν καὶ τοῦ πῆραν ὅ,τι βρῆκαν ἐπάνω
του. Αὐτὸς ὅμως ζήτησε νὰ δεῖ τὸν ἀρχηγό τους. Τὸν πῆγαν στὸν
ἀρχιληστὴ καὶ ἐκεῖ ὁ πνευματικὸς τοῦ ζήτησε νὰ συγκεντρώσει ὅλη τὴ
συμμορία του.

Μαζεύτηκαν οἱ ληστές, μὰ ὁ ἅγιος ἄνθρωπος ἐπέμενε πὼς
κάποιος λείπει ἀκόμα. Καὶ πράγματι, εἶδαν πὼς ἔλειπε ὁ προσωπικὸς
ὑπηρέτης τοῦ ἀρχιληστῆ, ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔφτιαχνε τὸ φαγητό του καὶ
τὸν παράστεκε μέρα-νύχτα στὸν ὕπνο καὶ στὸ ξύπνο του. Τὸν ἔφεραν
κι αὐτὸν μὲ τὸ ζόρι, γιατὶ δὲν ἤθελε νὰ ἐμφανιστεῖ. Καὶ ὅταν ἦρθε, γύριζε
ἀλλοῦ τὸ πρόσωπό του, ἀποφεύγοντας νὰ κοιτάξει κατάματα τὸν
πνευματικό. Ὁ ἅγιος τότε τὸν πρόσταξε:

-Στὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σὲ
διατάζω, νὰ ὁμολογήσεις ἐδῶ μπροστὰ σὲ ὅλους τώρα, ποιὸς εἶσαι καὶ
τί κάνεις ἐδῶ.

Τότε ἐκεῖνος, ὑποκύπτοντας στὴν ἀκαταμάχητη δύναμη τῆς Ἁγίας
Τριάδος, ἀναγκάστηκε νὰ ὁμολογήσει καὶ εἶπε:

-Ἐγὼ δὲν εἶμαι ἄνθρωπος, ἀλλὰ δαιμόνιο. Εἶμαι ἐδῶ μὲ ἐντολὴ τοῦ
ἀφεντικοῦ μου νὰ παραφυλάω ἄγρυπνα τὸν ἀρχιληστή. Τὴν ἡμέρα ποὺ
θὰ παραλείψει τὴν προσευχή του πρὸς τὴν Παναγία, ἔχω διαταγὴ νὰ
τὸν σκοτώσω καὶ νὰ πάρω τὴν ψυχή του στὴν κόλαση. Δεκατέσσερα
χρόνια τὸν παραφυλάω, μὰ δὲν μπόρεσα νὰ τὸν πιάσω οὔτε μιὰ
μέρα, ποὺ νὰ ἔχει παραλείψει τὴν προσευχή του. Ἔτσι ἡ δύναμη
τῆς Θεοτόκου τὸν προστατεύει. Δὲν μοῦ ἐπιτρέπει νὰ τὸν ἀγγίξω καὶ
νὰ τοῦ κάνω κακό.

Ὁ ἅγιος πνευματικὸς τὸν πρόσταξε τότε νὰ ἐξαφανιστεῖ καὶ νὰ μὴ
μπορεῖ νὰ βλάψει ποτὲ ἄνθρωπο ποὺ ἐπικαλεῖται τὴν Ὑπεραγία
Θεοτόκο. Μὰ ὁ ἀρχιληστὴς ἔμεινε ἐμβρόντητος μὲ ὅσα εἶδε καὶ ἄκουσε.
Συγκλονισμένος ὣς τὰ κατάβαθά του δόξασε τὸν Θεὸ καὶ τὴν Παναγία,
ἄφησε ἀμέσως τὴ ζωὴ ποὺ ἔκανε ὣς τότε, ἔγινε μοναχὸς καὶ
ἀφιερώθηκε στὸν Θεό.

Ὁ ἀρχαγγελικὸς ἀσπασμὸς εἶναι λοιπὸν τὸ μυστικὸ ὑπερόπλο
μας. Δὲν εἶναι κρίμα νὰ μὴν τὸ χρησιμοποιοῦμε; Τίποτε ἀπολύτως δὲν
μᾶς στοιχίζει νὰ ἐπαναλαμβάνουμε συχνὰ-πυκνὰ μὲ τὸν πρωτοστάτη
Ἀρχάγγελο Γαβριήλ:

«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.
Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ
καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου,
ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου