menu

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Μην εκπειράζουμε τον Κύριο...

Αδέλφια μου χριστιανοί...


Η περίοδος που διανύουμε είναι πονηρή και δύσκολη..


Πολλά  πρωτόγνωρα  προβλήματα  που εμφανίστηκαν ξαφνικά στη ζωή μας... μάς βρήκαν 

απροετοίμαστους...


Οι πειρασμοί καθημερινά κτυπούν την θύρα του νου... Μας έχουν ζαλίσει. 


Δυστυχώς, έκαναν την εμφάνισή τους: η διχόνοια, η διγλωσσία, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στους ποιμένες μας και -προ πάντων- η έλλειψη του κοινού ορθοδόξου  

 φρονήματος...


Κάποιοι από μας διδάσκουμε τους...  άλλους λες και είμαστε ειδικοί θεολόγοι και ιατροί.


Αλλοιώσαμε την έννοια πολλών πνευματικών και θεολογικών λέξεων, όπως: 

Εκκλησία, υπακοή, πνευματικότητα, αγάπη, ομόνοια, συμπόρευση, ευγένεια, 

καλοσύνη κ..α.


Κάναμε κριτήριο ορθοδοξίας τη μάσκα και το εμβόλιο (Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος).


Βγάλαμε το Χριστό από το μυαλό μας και βάλαμε τον... COVID- 19!!! 


Ναι, πολλοί εκπειράζουμε τον Κύριο με τα λόγια και τις επιλογές μας...


Ας μελετήσουμε αυτό το κείμενο που σας προτείνω, και ο καθένας ας πάρει το μήνυμα 

του... Εδώ μιλά το Πανάγιο Πνεύμα δια του Αποστόλου Παύλου: 

π. Υάκινθος


.........................................................................................

Α Κορ. 10,8        ... μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν καὶ ἔπεσον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ εἰκοσιτρεῖς χιλιάδες.


Α Κορ. 10,8              Ακόμη δε ας μη παρασυρώμεθα ποτέ από την πορνείαν, όπως μερικοί από αυτούς επόρνευσαν και εις μίαν ημέραν έπεσαν κάτω νεκροί εικόσι τρεις χιλιάδες.


Α Κορ. 10,9        μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλοντο.


Α Κορ. 10,9              Ούτε να ζητούμεν να δοκιμάσωμεν, εάν ο Χριστός θα μας φυλάξη από τους κινδύνους της αμαρτίας και της ειδωλολατρείας, όπως και μερικοί από εκείνους επείραξαν τότε τον Θεόν και δια την παράβασίν των αυτήν επέθαναν δαγκωμένοι από τα δηλητηριώδη φίδια.


Α Κορ. 10,10      μηδὲ γογγύζετε, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐγόγγυσαν καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.


Α Κορ. 10,10             Και μη γογγύζετε εις καιρόν θλίψεων εναντίων του Θεού, όπως και μερικοί από εκείνους εγόγγυσαν και εξωλοθρεύθησαν από τον εξολοθρευτήν άγγελον.


Α Κορ. 10,11      ταῦτα δὲ πάντα τύποι συνέβαινον ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντησεν.


Α Κορ. 10,11             Ολαι δε αυταί αι τιμωρίαι επεβλήθησαν εις εκείνους, διότι έτσι έπρεπε να γίνη. Αλλ' αυτά ήσαν και προφητικά σύμβολα· εγράφησαν και δια την νουθεσίαν και καθοδήγησιν ημών των σημερινών πιστών, στους οποίους κατέληξαν οι τελευταίοι χρόνοι της προχριστιανικής περιόδου και ήρχισεν η νέα εποχή της χάριτος του Χριστού.


Α Κορ. 10,12      Ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ.


Α Κορ. 10,12             Ας τα έχωμεν, λοιπόν, υπ' όψιν αυτά ημείς οι σημερινοί Χριστιανοί, ώστε εκείνος που νομίζει, ότι στέκεται καλά εις την πίστιν, ας προσέχη μήπως πέση, όπως έπεσαν οι Εβραίοι τότε.


Α Κορ. 10,13      πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν...


Α Κορ. 10,13             Πειρασμός βέβαια μεγάλος έως τώρα δεν σας έχει καταλάβει, ειμή μόνον μικροπειρασμοί προσωρινοί, τους οποίους ημπορεί να υποστή και να υπερνικήση ο άνθρωπος. Εάν δε στο μέλλον παρουσιασθον μεγάλοι πειρασμοί, μη λησμονείτε, ότι είναι αξιόπιστος ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήση να πειρασθήτε παραπάνω από την δύναμιν σας, αλλά μαζή με τον πειρασμόν θα ανοίξη και διέξοδον, ώστε να βγήτε από τον πειρασμόν και θα σας δώση την δύναμιν να τον υπομείνετε....


Πηγη: http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/07.%20KorA.htm


▣ Γίνετε μέλη στη σελίδα μας στο Facebook: ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου